پالایشگاه رازی

نمایشگاه بین المللی

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش وپتروشیمی تهران