پالایشگاه رازی

نظام ارزشی

نظام ارزشی :

احترام :به همه افرادی که درکنارما هستند احترام میگذاریم به تمامی مخاطبانمان چه مشتریانمان،چه همکاران و رقبا احترام میگذاریم .ماموریت ما حفظ ارزش های ماندگار اخلاقی در سطح حرفه ایمی باشد . 

مسئول و پاسخگو :همه همکاران تیم پالایش نفت رازی در ارتباط با فرآیند سازمانیمان مسئول هستیم . مسئول همه ورودی هاوخروجیهاونتایج سازمانی ماز همدیگر و از شما به عنوان مشتری وشریکمان حمایت میکنیم. ما مسئولیت تمام مواردی که در سازمانمان اتفاق می افتد را به دوش میگیریم وبه دنبال بهترین راه حل هستیم نه مقصر.واین میتواند بهترین دلیل اعتماد شما به تیم پالایش نفت رازی باشد.

متفاوت ومتمایز:ما متفاوت بودن را ستایش میکنیم وخرد متعارف را به چالش میکشیم .علاقمند به متمایز ودیده شدن هستیم،اگر رقبای ما به راست حرکت کنند مارادر حرکت به سمت چپ خواهید دید واعتقاد ما این است که فقط ماهی مرده درجهت جریان رود حرکت میکند.

ارتقاءسطح کیفی:ما به بهترین وآخرین داده ها و تحقیقات وتجربیات کاری موفق رادر سرتاسر جهان برای سرعت بخشیدن به موفقیت مشتریانمان گرد می آوریم ما بهتر شدن را برای شما و سازمانتان تسهیل میکنیم.

کارگروهی :هرکدام از ما حلقه های یک زنجیر هستیم،قدرت این زنجیربه اندازه ضعیف ترین حلقه این زنجیراست. ماهریک از اعضای تیممان را حمایت میکنیم. ما میدانیم که برای رسیدن به یک رویا به یک تیم نیازمندیم. ما به صورت یک گروه کارمیکنیم و درهرشرایطی درکنار یکدیگر،برای هم ودر جهت هدفمان قرارمیگیریم.

ما قدردان فراز ونشیب های کسب وکارمان هستیم وبراین باوریم که میتوانیم به اهداف بلندمدت سازمانیمان دست یابیم.