پالایشگاه رازی

چشم انداز سازمانی

چشم انداز سازمانی:

تا سال 2025پالایش نفت رازی به عنوان برجسته ترین،بزرگترین شرکت نفتی در خاورمیانه خواهیم بود .برای محقق شدن این هدف تمامی تلاش خود را خواهیم کرد.