پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

جناب آقای مهدی بیک پور            مدیریت پالایش نفت رازی

 

mehdibeikpour@gmail.com  Email

 

 

*************************************************************************************************************************************

دپارتمان بازرگانی
  معاونت اداری مالی:آقای مسعود ابوالفضلی Export@razi-refinery.com

 

 

 معاونت بازرگانی: سرکارخانم یوسفی yousfi@razi-refinery.com

مدیریت صادرات :آقای محمد امین الرعایا Amini@razi-refinery.com

 

 مدیرفروش:آقای احمد مراد پور moradpour@razi-refinery.com

 

 

آقای مهرداد بیک پور

   خانم  سارا ثریا           خانم مونا فیضی

 

آقای عارف ابوالفضلی  

خانم نرجس جعفری

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

دپارتمان لجستیک 
  moradpour@razi-refinery.com    آقای احمد مرادپور

********************************************************************************************************************************************************************************

نمایندگی ها

دفتر فرانسه 

دفتر امارات

دفتر گرجستان

دفتر عمان 

دفتر هند

دفتر ترکیه

دفتر سنگاپور

دفتر آلمان

دفتر یونان