پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

 

 

 

 

 

رئیس هیئت مدیره :آقای مهدی بیک پور        

 

mehdibeikpour@gmail.com  Email

 

دپارتمان بازرگانی
  معاونت اداری مالی:آقای مسعود ابوالفضلی Export@razi-refinery.com

 

 

مدیریت صادرات :آقای محمد امین الرعایا Amini@razi-refinery.com

 

مدیرتولید:آقای مهرداد بیک پور

 

 

     

 

     

*******************************************************************************************************************************************************************************

دپارتمان لجستیک 
 آقای مهرداد بیک پور

********************************************************************************************************************************************************************************

نمایندگی ها

دفتر فرانسه 

دفتر امارات

دفتر گرجستان

دفتر عمان 

دفتر هند

دفتر ترکیه

دفتر سنگاپور

دفتر آلمان

دفتر یونان