پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

جناب آقای مهدی بیک پور            مدیریت پالایش نفت رازی

 

mehdibeikpour@gmail.com  Email

 

 

*************************************************************************************************************************************

دپارتمان بازرگانی
  آقای مسعود ابوالفضلی Export@razi-refinery.com

 

 آقای احمد مراد پور moradpour@razi-refinery.com

 

  

 آقای محمد امین الرعایا Amini@razi-refinery.com

آقای مهرداد بیک پور

 

   خانم  سارا ثریا             خانم مونا فیضی

 

آقای عارف ابوالفضلی       خانم  فاطمه لاله زاری

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

دپارتمان لجستیک 
  moradpour@razi-refinery.com    آقای احمد مرادپور

********************************************************************************************************************************************************************************

نمایندگی ها

دفتر فرانسه 

دفتر دبی

دفتر گرجستان

دفتر عمان