پالایشگاه رازی

گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)

گازوییل(0601) گازوییل(0601)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

گازوییل( 0602) گازوییل( 0602)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید

  بیشتر

گازوییل( 0603) گازوییل( 0603)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

 

نفت گازیا گازوییل به عنوان سوخت موتور های دیزلی و تاسیسات حرارتی به کار میرود. محدوده هیدرو کربن های آن بین C14-C20 وحتی C25 با دامنه نقطه جوش 250-385 درجه سانتیگراد می باشد.نفت گاز عمداتاً از سه گروه پارافینیک،نفتنیک وآروماتیک تشکیل شده و دارای حداقل نقطه اشتعال 54C°وماکزیمم نقطه ریزش صفر درجه سانتی گراد می باشد.دانسیته آن در دمای 15.6 درجه سانتیگراد برابر با 820-860کیلوگرمبر متر مکعب میباشد.مهمترین مشخصه آن عدد ستان میباشد که باید بیشتر از 50باشد تا موتور نرم و بی صدا کارکند.

عدد ستان  (Cetane number )  یک معیار اندازه گیری برای نشان دادن زمان تاخیر احتراق