پالایشگاه رازی

محصولات

محصولات

سولفور گرانول

سولفور گرانول

سولفور گرانول
گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)

گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)

گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)
سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1
پارافین مایع

پارافین مایع

پارافین مایع
‎اوره ۴۶ درصد گرانول و پری

‎اوره ۴۶ درصد گرانول

‎اوره ۴۶ درصد گرانول و پری
وایت اسپیریت

وایت اسپریت

وایت اسپیریت
گاز طبیعی کاندنست

گاز طبیعی کاندنست

گاز طبیعی کاندنست
‎روغن پایه Sn 100,150,300,500,600,700

‎روغن پایه Sn 100,150,300,500,600,700

‎روغن پایه sn100,150,300,500,600,700
قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

قير گريد۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰
روغن موتور خودرو

روغن موتور خودرو

روغن موتور خودرو
‎بنزین اکتان، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧

‎بنزین اکتان، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧

‎بنزین اکتان، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧
مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰

مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰

مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰
گازوئيل سولفور 10-10000 ppm

گازوئيل سولفور 10-10000 ppm

گازوئيل سولفور 10-10000 ppm