پالایشگاه رازی

قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

قير گريد ٤٠/٥٠، ٦٠/٧٠، ٨٠/١٠٠