پالایشگاه رازی

سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

 سوخت هواپيما گريد ٥٤ و گريد A1