پالایشگاه رازی

‎بنزین در اکتان های، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧

بنزین اکتانA92)-02001) بنزین اکتانA92)-02001)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

بنزین اکتان A85) 02002) بنزین اکتان A85) 02002)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

‎بنزین اکتان، A92)-02003) ‎بنزین اکتان، A92)-02003)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

بنزین اکتان (آ97) 02004 بنزین اکتان (آ97) 02004
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

بنزین اکتانA95) 02005) بنزین اکتانA95) 02005)
برای مشاهده بهتر،آنالیزرا دانلود نمایید.

  بیشتر

‎بنزین اکتان، A97) 02006) ‎بنزین اکتان، A97) 02006)
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

بنزین محصولی است که از تصفیه نفت خام درپالایشگاهها تولید میشود.نجیره های هیدرو کربن باطولهای متفاوت بدست می آید که این زنجیره های جدا از هم با ترکیب شدن با یکدیگر سوختهای متفاوتی چون بنزین، گازوییل،نفت سفید وغیره حاصل میگردد.

این سوخت نخستین بار در آلمان بنزین نامیدند این نام از ماده شیمیایی بنزن گرفته شده اما در بیشتر کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به استثنای کانادا از کلمه پترول به معنی روغن سنگ استفاده می گردد.عبارت گازولین عمدتا در آمریکای شمالی به کار میرودکه معمولادر کاربرد های محاوره ای گاز گفته میشود.بنزین  با چگالی 0.719گرم برسانتی متر مکعب سبک تر از آب میباشد وروی آب قرار میگیرد.

بنزین با اکتان (با کلمه اختصاریA)متفاوت ،کیفیت های مختلفی را ایجادمیکنند

اکتان یا همان مقاومت در برابرخودسوزی یا کوبش در موتور است که قابلیت متراکم شدن بسیار بالایی دارد پس بنزینی که دارای مقادیر بسیار بالایی از اکتان را داشته باشد بنزین بسیار خوبی است.

عوامل گوناگونی براکتان بنزین تاثیردارد:

۱-ارتفاع از سطح دیا :هرچه ارتفاع ازسطح دریا بالاتر باشد سوخت دیر تر دچارخودسوزی می شود که مانند این است که عدد اکتان بنزین بالاتر باشد.

۲-میزان رطوبت ودمای هوا:هرچقدر به میزان رطوبت هوا اضافه شود شاهد بالاتر رفتن اکتان بنزین هستیموهمینطور هرچقدر دمای هواکاهش پیدا کند دوباره شاهد افزایش عدد اکتان خواهیم بود

۳-سایرعوامل:نسبت تراکم موتور،آوانس وریتارددلکو،میزان کارکردموتور،دمای موتور...

 رنگ بنزین وکارکرد های آن :

محصولات نفتی مانند بنزین به لحاظ ظاهری همگی شفاف وبی رنگ وشبیه به آب هستندو به راحتی قابل تشخیص نیستندکه برای متمایز شدن محصولات نفتی وتشخیص راحت تر آن ها از یکدیگر ،مقدار اندکی رنگ مخصوص به هریک از این محصولات اضافه می شود.

رنگ بنزین محصولی ساده است که درمراحل فرآیند پالایش و پخش به آن افزوده می شود.رنگ قرمز بیشترین مصرف را برای بنزین معمولی دارد.