پالایشگاه رازی

تماس با ما

     آقای مهدی بیک پور مدیریت پالایشگاه رازی            Mehdibeikpour@gmail.com

----------------------------------------------------------------

                             ایمیل برای درخواست های اداری و اطلاعات بیشترinfo@razi-refinery.com
----------------------------------------------------------------

             ایمیل برای امور صادراتی و تقاضای خریدexport@razi-refinery.com

------------------------------------------------------------------

                  ایمیل برای امور صادرات import@razi-refinery.com

--------------------------------------------------------------------

ایمیل جهت تایید مدارک         Security_legitimacy@razi-refinery.com

-------------------------------------------------------------------------

:جهت جلسه حضوری میتوانید از طریق ایمیل آدرس زیر درخواست خود را برای واحد ارتباطات ارسال نمایید

:برای درخواست حضوری اطلاعات زیر الزامی است

شماره پیش فاکتور یا شماره قرارداد  

نام ومشخصات وتعداد نفرات حاضر در جلسه 

موضوع مورد بحث در جلسه 

پیشنهاد ساعت و زمان جلسه برای هماهنگی با واحد مربوطه

Email: meeting@razi-refinery.com

----------------------------------------------------------------------------

آدرس اسکایپ: Razi-refinery

اینستاگرام: Razi oil refinery

 

 

 


کد امنیتی