پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

 

جناب آقای مهدی بیک پور            مدیریت پالایش نفت رازی

mehdibeikpour@gmail.com  Email

 

------------------------------------------------------------------------