پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

جناب آقای مهدی بیک پور            مدیریت پالایشگاه رازی

mehdibeikpour@gmail.com  Email

 

------------------------------------------------------------------------

مدیر فروش و روابط بین الملل پالایشکده رازی      جناب مسعود ابوالفضلی

 

Email:   export@razi-refinery.com

Abolfazli@razi-refinery.com 

Skype: masoudabolfazli1

-------------------------------------------------------------------

کارشناس واردات, خرید و مدير امور ادارى      خانم فاطمه لاله زاری

Baharb855@gmail.com  ایمیل:

ایمیل جهت درخواست امور وارداتی   import@razi-refinery.com

 

---------------------------------------------------------------

 

مدیر دفتر گرجستان                                          جناب آقای مهرداد بیک پور

No 193, Sh.Nutsubidze St, Vasa, Tbilisi, Georgia : آدرس دفتر گرجستان

 

Georgia Office Tel :+995555533211

Georgia Cell: 0099557547036

شماره ثبت دفتر گرجستان (RAZI LLC) : 439408687

Georgia.management@razi-refinery.com Email

-------------------------------------------------------

خانم گندم آریامهر                     روابط عمومی دفتر گرجستان

----------------------------------------------------------

 

مدیر دفتر تهران          جناب محمد امین رعایا امنیه

ایمیل:  Mohammadreza.amini@gmail.com

Mamini.miz@gmail.com

---------------------------------------------------

کارشناس فروش ومدیریت حمل ونقل  جناب احمد مراد پور

Email : Moradpour@razi-refinery.com

Melorin1394@gmail.com