پالایشگاه رازی

حلالها و وایت اسپریت

حلالها ووایت اسپرایت -standard solvent

وایت اسپریت و حلالها یکی از مشتقات نفتی است که به شکل مایع شفاف و بی رنگ ودارای بوی ملایم میباشد.وایت اسپریت بانام تجاری ((حلال های 402-403))

این نوع حلال ها با دامنه وسیعتر ومقدار مصرف بالاتری نسبت به سایر حلالها در صنایع می باشند که پایداری شیمیایی بالاتری دارند وخورندگی ایجاد نمی کنند.

وایت اسپریت به عنوان یک حلال آلی شناخته می شود .ترکیب رایج برای وایت اسپریت معمولا بیش از65درصد از هیدرو کربن با تعدادکربن های بیشتر است.