پالایشگاه رازی

حلالها و وایت اسپریت

 وایت اسپریت کد0101 وایت اسپریت کد0101
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود کنید

  بیشتر

وایت اسپریت کد0102 وایت اسپریت کد0102
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

وایت اسپریت کد 0103 وایت اسپریت کد 0103
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

حلالها ووایت اسپرایت -standard solvent

وایت اسپریت و حلالها یکی از مشتقات نفتی است که به شکل مایع شفاف و بی رنگ ودارای بوی ملایم میباشد.وایت اسپریت بانام تجاری ((حلال های 402-403))

این نوع حلال ها با دامنه وسیعتر ومقدار مصرف بالاتری نسبت به سایر حلالها در صنایع می باشند که پایداری شیمیایی بالاتری دارند وخورندگی ایجاد نمی کنند.

وایت اسپریت به عنوان یک حلال آلی شناخته می شود .ترکیب رایج برای وایت اسپریت معمولا بیش از65درصد از هیدرو کربن با تعدادکربن های بیشتر است.