پالایشگاه رازی

هيدروكربن های سبک و سنگین

هیدرو کربن 0201 هیدرو کربن 0201
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

هیدرو کربن 0202 هیدرو کربن 0202
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

هیدرو کربن 0203 هیدرو کربن 0203
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

 هیدرو کربن 0204 هیدرو کربن 0204
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

هیدرو کربن 0205 هیدرو کربن 0205
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

هیدرو کربن 0207 هیدرو کربن 0207
برای مشاهده بهتر ،آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

هيدروكربن